ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ NAD 3,5T A NAD 9 MÍST K SEZENÍ ZÁKON 247/2000SB. – ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ

ŠKOLENÍ 247/2000Sb., § 46 VSTUPNÍ 140 a 280 hodin

(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.


(2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.


(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče
vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h-1,
vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,
vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
vozidel používaných pro vlastní potřeby a
zemědělských a lesnických traktorů.

ŠKOLENÍ 247/2000Sb., § 48, odst.2) PRAVIDELNÉ 7 hodin

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin

ŠKOLENÍ 247/2000Sb., § 48, odst.4) PRAVIDELNÉ 35 hodin

Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.


(Řidič vlastnil PPZŘ, ale nechal si ho propadnout – BEZ PŘEZKOUŠENÍ)

ŠKOLENÍ 247/2000Sb., § 48, odst.5) PRAVIDELNÉ 35 hodin

Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

(Řidič vlastnil PPZŘ, ale nechal si ho propadnout – BEZ PŘEZKOUŠENÍ)

ŠKOLENÍ 247/2000Sb., § 48, odst.6) PRAVIDELNÉ 35 + 10 hodin

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu.


(Při rozšíření ŘP ( např. C/D ) + PŘEZKOUŠENÍ)